Lang:2.2, code:3.3 -- Lang:no, Market: scandinavia
Hvor mange skruer trengs

Normalt forbruk er 3 horisontale fasadeskruer og 1 eller 2 vinklede fasadeskruer pr etasje og vertikal spikerlekt cc 600. Dette avhenger av den dimensjonerende vindlast og vekten av den prosjekterte fasadekledningen.

De vinkede fasadeskruene skal alltid plasseres sammen med en horisontell fasadeskrue 100 mm over den horisontale. Det er ingen begrensning i høyde siden et øket antall vinklede fasadeskruer øker den lastbærende evnen.


V1.
Vinkel på fasadeskrue med treunderlag for beregning av dimensjonerende vertikal lasteevne finnes i alternativt 30, 35, 40 og 45 grader. For underlag i betong eller tegl gjeller alltid 20 grader.

S1 og S2 angir horisontelt innfestingsdybde i det bærende underlaget.
A.
Minimum dimensjon på vertikal spikerlekt er 36x98 mm trevirkekvalitet C24. Andre dimensjoner kan også anvendes forutsatt at de er holdfasthets-klassifisert.
Velges alternativet egen lekt må den være holdfasthets-klassifisert og minimumsdimensjon 36x98 mm.
Tillatt relativ utbøying av lekten

Her angis tillatt relativ utbøying av lekten med hensyn til vindlast mot fasaden. L1 er avstanden mellom innfestingspunktene(de horisontale fasadeskruene) som kan variere fra 600 til 1200 mm. Tillatt relativ utbøying beror på type fasadebekledning.En bekledning av trepanel tåler en større relativ utbøying enn en fasadebekledning bestående av av keramiske plater eller fasadeplater som har et lag med puss.

• L1/100 (der L1 fra 600 till 1200 mm gir en relativ utbøyning fra 6 till 12 mm)
• L1/200 (der L1 fra 600 till 1200 mm gir en relativ utbøyning fra 3 till 6 mm)
• L1/300 (der L1 fra 600 till 1200 mm gir en relativ utbøyning fra 2 till 4 mm)
• L1/400 (der L1 fra 600 till 1200 mm gir en relativ utbøyning fra 1,5 till 3 mm)
• L1/500 (der L1 fra 600 till 1200 mm gir en relativ utbøyning fra 1,2 till 2,4 mm)

Anvendes PAROC XRB 001 Brannlekt blir utbøyningen av lekten sjelden dimensjonerende og i så fall kun ved strenge krav til stivhet i kombinasjon med et stort avstandmellom de horisontale fasadeskruene(L1).

Kontakt leverandøren av den aktuelle fasadebekledningen for informasjon og krav på max relativ utbøying.

Horisontell fasadeskrue

Beregningen for dimensjonerendekapasitet med hensyn til vindlast mot fasaden gjøres som vist under. Programmet velger og redeviser den laveste verdien av dimmensjonert vindlastkapasitet og i tillegg angir begrensende kapasitet med hensyn til valgte og innlagte parameter.

- Kapasitet begrenset av trekkstyrken i fasadeskruen, i bakvekk eller i spikerlekt
- Kapasitet begrenset av momentbrudd i lekt
- Kapasitet begrenset av skjørebrudd i spikerlekt
- Kapasitet begrenset av max tillatt utbøying av lekt

Holdfasthets klasse betong

Standard verdi er C20/25. Spikerlekten blir som regel dimmensjonert i fall med ny betong.

Tillatt absolutt utbøying

Kontakt leverandøren av den aktuelle fasadebekledningen for informasjon og krav på max relativ utbøying. En bekledning av av trepanel tåler en større absolutt utbøying enn en fasadebekledning bestående av keramiske plater eller fasadeplater som skal påføres et lag med puss.

Vinklet fasadeskrue

Beregningen for dimmensjonerende vertikal lastekapasitet med hensyn til egenlasten tar hensyn til utrekksverdien i lekten og bakveggen i tillegg til trykkkraften av de horisontale fasadeskruene. Programmet velger og redeviser den laveste verdien som dimmensjonerende vertikal lastekapasitet og i tillegg angir begrensende kapasitet med hensyn til innmatede parameter.

Underlag

Eksisterende trestender kan i visse tilfeller behøve et heldekkende lag av kryssfiner eller OSB med minst 15 mm tykkelse for å gi et stabilt underlag for innfesting av fasadekledningen. Dersom det legges heldekkende lag på utsiden av stenderverket, skal konstruksjonens fuktytelse alltid kontrolleres av konstruktør.


Huk av i ruten og angi tykkelsen i ruten som åpnes til høyre. Økes tykkelsen, forbedres samtidig vindlastkapasiteten og den vertikale lastekapasiteten.

Programinformasjon

Programmet tilpasser lengden på fasadeskruene med hensyn til isoleringstykkelse, tykkelse på spikerlekt, og innfestingsdybde. For tegl og betong der man ikke kjenner kvaliteten skal alltid uttrekksprøver gjøres. Resultatene fra uttrekksprøvene mates inn i skjemaet i programmet som da hensyntar disse verdiene i beregningen


Beregninger av dimensjonerende kapasiteter er basert på ETA-12/0038, ETA 11/0284 og ETA 15/0784 utgitt for fasadeskruene og Eurokode 3 og 5. Resultatene av prøvetegning i tegl og ukjent betong er beregnet statistisk etter Eurokode 6 eller ETAG 029-B. Partialkoeffisienten for sikkerhetsklasse 2 og koeffisienten 1,99 (kn) benyttes.

Uttrekksprøver

For å sikkerhetsstille undelagets kvalitetskal utrekkstester utføres med mist 15 stk prøver jevnt fordelt over hver fasade.For tegl og betong der kvaliteten er ukjent må alltid utrekksprøver gjøres.


Resultatene fra utrekksprøvene mates inn i formulæret og programmet tar hensyn til disse verdiene i beregning av dimmensjonerende vindlastkapasitet og vertikale lastekapasitet.

Velg underlag

Här finns tre val. Massivträ, (också kallat KL-trä eller CLT), Betong (osprucken) och Tegel /Okänd betong. Underlaget kan även utgöras av en regelstomme och i det fallet anges valet Massivträ och rutan vid ”Regelstomme med skivbeklädnad” bockas i samt tjocklek anges. Tjockleken ska vara minst 15 mm för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden.


I alternativet Tegel/Okänd betong kan prestandan på underlaget variera dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder och därför måste underlaget alltid testas genom utdragsprovning. För att dimensioneringen ska bli tillförlitlig och statistiskt säkerställd krävs 15 st utdragsprov per fasadyta.

Beregning av material forbruk

Dataene under gir et estimat av materialforbruket. Programmet korrigerer ikke materialforbruket med hensyn til dører og vinduer og og ofte går det mer innfestingsmateriell enn beregnet. Prinsippet er at hver spikerlekt skal kunne ta opp både vindlast og vertikal last uansett lengde.

Vertikale spikerlister i forbindelse med vinduer og dører, utstyrt med horisontale fasadeskruer med samme avstand som angitt ovenfor (L1). I tillegg er en vinklet fasadeskrue montert i overkanten 100 mm over den øvre horisontale fasadeskruen i henhold til figuren. Avhengig av størrelsen på vinduet eller døren, og dermed lengden på spikerekten, kan det være behov for mer vinklede fasadeskruer, bruk samme avstand som angitt ovenfor (L2).


Skriv ut til PDF