Lang:2.2, code:3.2 -- Lang:sv, Market: scandinavia
Hur många skruvar behövs?

Normal åtgång är tre horisontella fasadskruvar samt en eller två vinklade fasadskruvar per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på dimensionerande vindlast och vikten av den tänkta fasadbeklädnaden.

De vinklade fasadskruvarna skall alltid placeras tillsammans med en horisontell fasadskruv, 100 mm över den horisontella. Det finns inte någon begränsning i höjd eftersom ett ökat antal vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.


V1.
Vinkel på fasadskruv med underlag av trä för beräkning av dimensionerande vertikal lastförmåga finns alternativen 30, 35, 40 och 45 grader. För underlag av betong och tegel gäller alltid 20 grader.

S1 och S2 avser horisontellt sättdjup i det bärande underlaget.
A.
Minimidimension på vertikal spikläkt är 36x98 mm i virkeskvalitet C24. Andra dimensioner kan också användas förutsatt att de är hållfasthetsklassade.
Väljs alternativet "egen läkt" måste den vara hållfasthetsklassad.
Tillåten relativ utböjning av läkten

Här anges tillåten relativ utböjning av läkten med hänsyn till vindlast mot fasaden. L1 är avståndet mellan infästningspunkterna (de horisontella fasadskruvarna) som kan varieras från 600 till 1200 mm. Tillåten relativ utböjning beror på typen av fasadbeklädnad. En beklädnad av träpanel tål en större relativ utböjning än en fasadbeklädnad bestående av keramiska skivor eller fasadskivor som ska förses med ett putslager.

• L1/100 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 6 till 12 mm)
• L1/200 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 3 till 6 mm)
• L1/300 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 2 till 4 mm)
• L1/400 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 1,5 till 3 mm)
• L1/500 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 1,2 till 2,4 mm)

Används PAROC XRB 001 Brandläkt blir utböjningen av läkten sällan dimensionerande och i så fall enbart vid stränga krav på styvhet i kombination med ett stort avstånd mellan de horisontella fasadskruvarna (L1).

Kontakta leverantören av aktuell fasadbeklädnad för uppgifter och krav på max relativ utböjning.

Horisontell fasadskruv

Beräkningen för dimensionerande kapacitet med hänsyn till vindlast mot fasaden görs enligt nedan. Programmet väljer och redovisar det lägsta värdet som dimensionerande vindlastkapacitet samt anger begränsande kapacitet med hänsyn till valda och inmatade parametrar.

- Kapacitet begränsat av dragstyrkan i fasadskruv, i bakvägg eller läkt.
- Kapacitet begränsat av momentbrott i läkt.
- Kapacitet begränsat av skjuvbrott i läkt.
- Kapacitet begränsat av max tillåten utböjning av läkt.

Betong hållfasthetsklass

Förvalt värde är C20/25. Spikläkten blir som regel dimensionerande i fall med ny osprucken betong.

Tillåten absolut utböjning

Kontakta leverantören av aktuell fasadbeklädnad för uppgifter och krav på max relativ utböjning. En beklädnad av träpanel tål en större absolut utböjning än en fasadbeklädnad bestående av keramiska skivor eller fasadskivor som ska förses med ett putslager.

Vinklad fasadskruv

Beräkningen för dimensionerande vertikal lastkapacitet med hänsyn till egenlasten tar hänsyn till utdragskraften ur läkt och bakvägg samt tryckkraften av de horisontella fasadskruvarna. Programmet väljer och redovisar det lägsta värdet som dimensionerande vertikal lastkapacitet samt anger begränsande kapacitet med hänsyn till valda och inmatade parametrar.

Underlag

Befintliga träregelstommar som tex utfackningsväggar kan i vissa fall behöva ett heltäckande skikt av plywood eller OSB med minst 15 mm tjocklek för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden. Läggs en heltäckande skiva till på utsidan av regelstommen måste konstruktionen fuktprestanda alltid kontrolleras av konstruktören.


Bocka i rutan och ange tjockleken i rutan som öppnas till höger. Ökas tjockleken förbättras vindlastkapacitet och vertikal lastkapacitet.

Programinformation

Programmet anpassar längden på fasadskruvarna med hänsyn till isolertjocklek, tjocklek på spikläkt och infästningsdjup. För tegel och betong, vars prestanda är okänd, görs alltid provdragningar. Resultaten från provdragningarna matas in i formuläret i programmet som tar hänsyn till dessa uppgifter i beräkningen.


Beräkningar av dimensionerande kapaciteter är baserade på ETA-12/0038, ETA 11/0284 och ETA 15/0784 utfärdade för fasadskruvarna samt Eurokod 3 och 5. Resultaten vid provdragning i tegel och okänd betong beräknas statistiskt enligt Eurokod 6 alternativt ETAG 029-B. Partialkoefficienten för säkerhetsklass 2 och koefficient 1,99 (kn) används.

Dragprover

För att säkerställa underlagets kvalitet skall provdragning utföras med minst 15 st prov jämt fördelade över varje enskild fasadyta. För tegel och betong vars prestanda är okänd görs alltid provdragningar.


Resultaten från provdragningarna matas in i formuläret och programmet tar hänsyn till dessa uppgifter i beräkningen av dimensionerande vindlastkapacitet och vertikal lastkapacitet.

Val av underlag

Här finns tre val. Massivträ, (också kallat KL-trä eller CLT), Betong (osprucken) och Tegel /Okänd betong. Underlaget kan även utgöras av en regelstomme och i det fallet anges valet Massivträ och rutan vid ”Regelstomme med skivbeklädnad” bockas i samt tjocklek anges. Tjockleken ska vara minst 15 mm för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden.


I alternativet Tegel/Okänd betong kan prestandan på underlaget variera dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder och därför måste underlaget alltid testas genom utdragsprovning. För att dimensioneringen ska bli tillförlitlig och statistiskt säkerställd krävs 15 st utdragsprov per fasadyta.

Beräkning materialåtgång

Nedan indata ger en uppskattning av materialåtgången. Programmet tar inte hänsyn till dörrar och fönster då antal och storlek på dessa påverkar materialåtgången, ofta behövs det fler infästningar än vad programmet beräknar. Principen är att varje spikläkt ska kunna ta upp både vindlast och vertikal last oavsett längd.

Vertikala spikläkt i anslutning till fönster och dörrar, förses med horisontella fasadskruvar med samma avstånd som anges ovan (L1). I tillägg monteras en vinklad fasadskruv i ovankant 100 mm ovan den övre horisontella fasadskruven enligt figur. Beroende på storlek på fönster eller dörr, och därigenom längden på spikläkten så kan det krävas fler vinklade fasadskruvar, använd samma avstånd som anges ovan (L2).


Skriv ut till pdf