v2.1
Hur många skruvar behövs?

Normal åtgång är tre horisontella fasadskruvar samt en eller två vinklade fasadskruvar per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på dimensionerande vindlast och vikten av den tänkta fasadbeklädnaden.

De vinklade fasadskruvarna skall alltid placeras tillsammans med en horisontell Fasadskruv, 100 mm över den horisontella. Det finns inte någon begränsning i höjd eftersom ett ökat antal vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.


V1.
Vinkel på Fasadskruv med underlag av trä för beräkning av dimensionerande vertikal lastförmåga finns alternativen 30, 35, 40 och 45 grader. För underlag av betong, lättbetong och tegel gäller alltid 20 grader.

S1 och S2 avser horisontellt sättdjup i det bärande underlaget.
A.
Minimidimension på vertikala spikläkt 28 x 70 mm i min virkeskvalitet G4-3 (enligt SS EN 1611-1) med min densitet 300 kg/m3. För underlag av betong, lättbetong och tegel gäller alltid 28 mm tjocklek på spikläkt.
Väljs alternativet "egen läkt" måste den vara hållfasthetsklassad.
Tillåten relativ utböjning av läkten

Här anges tillåten relativ utböjning av läkten med hänsyn till vindlast mot fasaden.

Här anges tillåten relativ utböjning av läkten med hänsyn till vindlast mot fasaden. L1 är avståndet mellan infästningspunkterna (de horisontella Fasadskruvarna) som kan varieras från 600 till 1200 mm. Tillåten relativ utböjning beror på typen av fasadbeklädnad. En beklädnad av träpanel tål en större relativ utböjning än en fasadbeklädnad bestående av keramiska skivor eller fasadskivor som ska förses med ett putslager.

• L1/100 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 6 till 12 mm)
• L1/200 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 3 till 6 mm)
• L1/300 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 2 till 4 mm)
• L1/400 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 1,5 till 3 mm)
• L1/500 (där L1 från 600 till 1200 mm ger en relativ utböjning från 1,2 till 2,4 mm)

Används PAROC XRB 001 Brandläkt blir utböjningen av läkten sällan dimensionerande och i så fall enbart vid stränga krav på styvhet i kombination med ett stort avstånd mellan de horisontella Fasadskruvarna (L1).

Kontakta leverantören av aktuell fasadbeklädnad för uppgifter och krav på max relativ utböjning.

Horisontell Fasadskruv

Beräkningen för dimensionerande kapacitet med hänsyn till vindlast mot fasaden görs enligt nedan. Programmet väljer och redovisar det lägsta värdet som dimensionerande vindlastkapacitet samt anger begränsande kapacitet med hänsyn till valda och inmatade parametrar.

- Kapacitet begränsat av dragstyrkan i Fasadskruv, i bakvägg eller läkt.
- Kapacitet begränsat av momentbrott i läkt.
- Kapacitet begränsat av skjuvbrott i läkt.
- Kapacitet begränsat av max tillåten utböjning av läkt.

Betong hållfasthetsklass

Förvalt värde är C25/30. Spikläkten blir som regel dimensionerande i fall med ny betong.

Tillåten absolut utböjning

Kontakta leverantören av aktuell fasadbeklädnad för uppgifter och krav på max relativ utböjning. En beklädnad av träpanel tål en större absolut utböjning än en fasadbeklädnad bestående av keramiska skivor eller fasadskivor som ska förses med ett putslager.

Vinklad Fasadskruv

Beräkningen för dimensionerande vertikal lastkapacitet med hänsyn till egenlasten tar hänsyn till utdragskraften ur läkt och bakvägg samt tryckkraften av de horisontella Fasadskruvarna. Programmet väljer och redovisar det lägsta värdet som dimensionerande vertikal lastkapacitet samt anger begränsande kapacitet med hänsyn till valda och inmatade parametrar.

Underlag

Befintliga träregelstommar som tex utfackningsväggar kan i vissa fall behöva ett heltäckande skikt av plywood med minst 15 mm tjocklek för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden.


Bocka i rutan och ange tjockleken i rutan som öppnas till höger. Ökas tjockleken förbättras vindlastkapacitet och vertikal lastkapacitet.

Program information

Programmet anpassar längden på Fasadskruvarna med hänsyn till isolertjocklek, tjocklek på spikläkt och infästningsdjup. För lättbetong, tegel och betong vars prestanda är okänd görs alltid provdragningar.


Resultaten från provdragningarna matas in i formuläret i programmet som tar hänsyn till dessa uppgifter i beräkningen.

Dragprover

För att säkerställa underlagets kvalitet skall provdragning utföras med minst 10 st prov jämt fördelade över varje enskild fasadyta. För lättbetong, tegel och betong vars prestanda är okänd görs alltid provdragningar.


Resultaten från provdragningarna matas in i formuläret och programmet tar hänsyn till dessa uppgifter i beräkningen av dimensionerande vindlastkapacitet och vertikal lastkapacitet.