v1.2
Hur många skruvar behövs?

Normal åtgång är tre horisontella fasadskruvar samt en eller två vinklade fasadskruvar per våningsplan och vertikal spikläkt c/c 600 mm. Detta beror dock på aktuell vindlast och vikten av den tänkta fasadbeklädnaden.

De vinklade fasadskruvarna skall alltid placeras tillsammans med en horisontell fasadskruv, 100 mm över den horisontella. Det finns inte någon begränsning i höjd mer än praktiskt eftersom ett ökat antal vinklade fasadskruvar ökar den lastbärande förmågan.


V1.
Vinkel på Fasadskruv med underlag av trä för beräkning av dimensionerande vertikal lastförmåga finns alternativen 30, 35, 40 och 45 grader. För underlag av betong, lättbetong och tegel gäller alltid 20 grader.

L1 och L2 avser horisontellt sättdjup i det bärande underlaget.
A.
Minimidimension på vertikala spikläkt 28 x 70 mm i min virkeskvalitet G4-3 (enligt SS EN 1611-1) med min densitet 300 kg/m3. För underlag av betong, lättbetong och tegel gäller alltid 28 mm tjocklek på spikläkt.
Underlag

Kryssa i om det finns en heltäckande skiva på insidan. Ange även tjockleken på skivan eftersom den kan bli dimensinerande för lastberäkningen.


Exempel: Om skiktet på insidan av Klimatskiva ZERO utgörs av 15 mm byggplywood ange då 15 mm i rutan som öppnas. Om bakomliggande vägg består av 25 mm brädfodring, ange 25 mm.

Program information

Programet anpassar längden på fasadskruvarna med hänsyn till isolertjocklek, tjocklek på spikläkt och infästningsdjup (>35 mm) och därför är det oftast spikläkten som är dimensionerande för underlag av trä och betong. För lättbetong och tegel och betong vars prestanda är okänd görs alltid provdragningar.


Resultaten från provdragningarna matas in i formuläret i programmet som tar hänsyn till dessa uppgifter i beräkningen. De dimensionerande värdena på vind- och vertikallast markeras med fet text. Det kan alltså antingen vara underlaget eller spikläkten som styr dimensioneringen.

Dragprover

För att säkerställa underlagets kvalitet skall provdragning med PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv utföras med minst 5 st prov och anges i formuläret nedan. Ökas antalet provdragningar till 10 st förbättras noggrannheten i lastberäkningen. Vid underlag av lättbetong och tegel skall alltid provdragning utföras.


I resultatrutan nedan anges beräknade värden för såväl underlag och spikläkt. De dimensionerande värdena på vind- och vertikallast markeras med fet text. Det kan alltså antingen vara underlaget eller spikläkten som styr dimensioneringen.