v1.0

Designtemperatur

Designtemperaturen styrs av stålets utnyttjandegrad, vid hög utnyttjandegrad tål stålet lägre temperatur och vid låg utnyttjandegrad tål stålet höga temperaturer.

Därför kan man enklare klara en högre klass ju högre designtemperatur man dimensionerar efter.

Brandklass

R står i det här fallet för bärförmåga och den tid som byggnadsdelen förmår bära aktuell last vid en standardbrand.

Välj inklädnad

Om stålet ligger dikt an ett betongbjälklag blir endast 3 sidor av stålet exponerat för brand, Detta innebär att A/V värdet sjunker till en lägre nivå och mindre isolering kan krävas.

Materialåtgång

PAROC FPS 17 levereras i skivformat 600x1200. Beroende av balktyp och tjocklek på isolering behöver åtgången beräknas för varje enskilt fall. För exempelvis HEA balk som isoleras
som en box betyder detta (h+tjocklek+tjocklek x2) + (b x2).

Se projekteringsanvisning för detaljerad monteringsbeskrivning.

A/V

Temperaturökningstakten i ett tvärsnitt fastställs med förhållandet mellan den uppvärmda arean (Am) och volymen (V). Förhållandet, (Am /V, har enheten m-1 och kallas sektionsfaktorn. Delar där förhållandet är lågt värms upp långsammare. Sektionsfaktorn är således ett mått på den hastighet med vilken en profil värms upp i en brand och ju högre värdet är, desto större måste tjockleken på skyddet vara. En stålprofil med stor area (A) (m²/m) tar emot mer värme än en stålprofil med mindre area. Och ju större volym (V) (m³/m) profilen har, desto större värmeupptagningsförmåga har den. Därav följer att temperaturen i en liten tjock profil stiger långsammare än i en stor smal profil.

Vid beräkningen av sektionsfaktorn används hela volymen, V, oavsett om profilen är exponerad på tre eller fyra sidor, eftersom hela stålproflen kommer att ta upp värme. A är däremot den exponerade arean, och den beror på hur brandskyddet är konfigurerat.

Skriv ut till pdf